Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng, để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ

𝘊ó 𝘭ẽ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘵ự 𝘥ư𝘯𝘨 𝘮à 𝘵á𝘤 𝘨𝘪ả 𝘖𝘥𝘢 𝘣𝘶𝘧𝘧 𝘤𝘩𝘰 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 2 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘮ẽ đâ𝘶, 𝘩ắ𝘯 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 đá𝘯𝘩 đổ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘩ứ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳ọ𝘯𝘨 đấ𝘺?

𝘔𝘢𝘳𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘋. 𝘛𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵 đế𝘯 𝘷ớ𝘪 𝘤á𝘪 𝘵ê𝘯 𝘉𝘭𝘢𝘤𝘬𝘣𝘦𝘢𝘳𝘥 𝘭à 𝘵𝘩𝘶𝘺ề𝘯 𝘵𝘳ưở𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘣ă𝘯𝘨 𝘩ả𝘪 𝘵ặ𝘤 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯. 𝘏ắ𝘯 đã 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘭à 𝘤ự𝘶 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘷𝘪ê𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘣ă𝘯𝘨 𝘩ả𝘪 𝘵ặ𝘤 𝘙â𝘶 𝘛𝘳ắ𝘯𝘨. 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵 đế𝘯 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘳ấ𝘵 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘮ẽ, đ𝘪ề𝘶 𝘯à𝘺 đã đượ𝘤 𝘤𝘩ứ𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘯𝘩 𝘤ả 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘲𝘶á 𝘬𝘩ứ 𝘭ẫ𝘯 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘵ạ𝘪.

𝘏𝘪ệ𝘯 𝘵ạ𝘪 𝘩ắ𝘯 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥𝘶𝘺 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘖𝘯𝘦 𝘗𝘪𝘦𝘤𝘦 đượ𝘤 𝘣𝘪ế𝘵 đế𝘯 𝘭à 𝘴ở 𝘩ữ𝘶 𝘯ă𝘯𝘨 𝘭ự𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ. Đó 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘯𝘰 𝘔𝘪- 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ đượ𝘤 𝘹𝘦𝘮 𝘭à 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘩ệ 𝘓𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘱𝘩é𝘱 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥ù𝘯𝘨 𝘵ạ𝘰 𝘷à 𝘬𝘪ể𝘮 𝘴𝘰á𝘵 𝘣ó𝘯𝘨 𝘵ố𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰 ý 𝘮𝘶ố𝘯, 𝘣𝘪ế𝘯 𝘬ẻ đó 𝘵𝘩à𝘯𝘩 “𝘯𝘨ườ𝘪 𝘣ó𝘯𝘨 𝘵ố𝘪”.

𝘛𝘳á𝘪 𝘵𝘩ứ 2 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘎𝘶𝘳𝘢 𝘎𝘶𝘳𝘢 𝘯𝘰 𝘔𝘪- 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘭à 𝘵𝘳á𝘪 đượ𝘤 𝘹𝘦𝘮 𝘭à 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘩ệ 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘤𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘰 𝘱𝘩é𝘱 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘥ù𝘯𝘨 𝘵ạ𝘰 𝘳𝘢 𝘳𝘶𝘯𝘨 độ𝘯𝘨, 𝘩𝘢𝘺 “𝘤𝘩ấ𝘯 độ𝘯𝘨”, 𝘣𝘪ế𝘯 𝘬ẻ đó 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤𝘩ấ𝘯 độ𝘯𝘨.

One Piece: Để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng? - Ảnh 1.
𝘝ớ𝘪 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘯à𝘺 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘯𝘨𝘩𝘪ễ𝘮 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘵𝘳ở 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘯𝘩â𝘯 𝘷ậ𝘵 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘮ẽ 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘖𝘯𝘦 𝘗𝘪𝘦𝘤𝘦, 𝘹ứ𝘯𝘨 đá𝘯𝘨 𝘵𝘳ở 𝘵𝘩à𝘯𝘩 “𝘵𝘳ù𝘮 𝘤𝘶ố𝘪” 𝘤ủ𝘢 𝘤ả 𝘣ộ 𝘵𝘳𝘶𝘺ệ𝘯, 𝘭à 𝘮ộ𝘵 đố𝘪 𝘵𝘩ủ “đá𝘯𝘨 𝘨ờ𝘮” 𝘤ủ𝘢 𝘣ấ𝘵 𝘤ứ 𝘢𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 “𝘯𝘩ò𝘮 𝘯𝘨ó” 𝘬𝘩𝘰 𝘣á𝘶 𝘖𝘯𝘦 𝘗𝘪𝘦𝘤𝘦.

𝘛𝘩ế 𝘯𝘩ư𝘯𝘨 𝘤ó 𝘭ẽ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 𝘵ự 𝘥ư𝘯𝘨 𝘮à 𝘵á𝘤 𝘨𝘪ả 𝘖𝘥𝘢 𝘣𝘶𝘧𝘧 𝘤𝘩𝘰 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 2 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘮ẽ đâ𝘶, 𝘩ắ𝘯 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘱𝘩ả𝘪 đá𝘯𝘩 đổ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘩ứ 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳ọ𝘯𝘨 đấ𝘺. 𝘏ô𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘩ã𝘺 𝘤ù𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢𝘶 đ𝘪 𝘵ì𝘮 𝘩𝘪ể𝘶 𝘹𝘦𝘮 𝘯ó 𝘭à 𝘨ì 𝘯𝘩é.

One Piece: Để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng? - Ảnh 2.

Đầ𝘶 𝘵𝘪ê𝘯 𝘷à 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘭à 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘳ọ𝘯𝘨 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘴ẽ 𝘯𝘩ắ𝘤 đế𝘯 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘯𝘰 𝘔𝘪. Đâ𝘺 𝘭à 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘳á𝘪 𝘷ô 𝘤ù𝘯𝘨 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘮ẽ 𝘷à đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵, 𝘯ó 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘯𝘨𝘶ồ𝘯 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘤𝘩𝘰 đế𝘯 𝘣â𝘺 𝘨𝘪ờ.

𝘕𝘨𝘰à𝘪 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘬𝘪ể𝘮 𝘴𝘰á𝘵 𝘣ó𝘯𝘨 𝘵ố𝘪, 𝘭ợ𝘪 𝘵𝘩ế “đỉ𝘯𝘩” 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘤ủ𝘢 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘭à 𝘬𝘩ả 𝘯ă𝘯𝘨 𝘷ô 𝘩𝘪ệ𝘶 𝘩ó𝘢 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘤á𝘤 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘬𝘩á𝘤. 𝘊𝘩ỉ 𝘤ầ𝘯 𝘤𝘩ạ𝘮 𝘷à𝘰 𝘯ạ𝘯 𝘯𝘩â𝘯 𝘷à 𝘯𝘨ườ𝘪 đó 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘯ă𝘯𝘨 𝘭ự𝘤 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘯ữ𝘢.

𝘔ọ𝘪 𝘭𝘰ạ𝘪 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ, 𝘥ù 𝘭à 𝘗𝘢𝘳𝘢𝘮𝘦𝘤𝘪𝘢, 𝘡𝘰𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘓𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤𝘩ị𝘶 ả𝘯𝘩 𝘩ưở𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘯à𝘺. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 đ𝘪ề𝘶 𝘯à𝘺 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘯𝘨𝘩ĩ𝘢 𝘭à 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘵𝘳á𝘯𝘩 đượ𝘤 𝘵ấ𝘵 𝘤ả 𝘤á𝘤 đò𝘯 𝘵ấ𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 đố𝘪 𝘵𝘩ủ, đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘭à 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 đò𝘯 đá𝘯𝘩 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘷ậ𝘵 𝘭ý

One Piece: Để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng? - Ảnh 3.

𝘕ế𝘶 𝘮ọ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 để ý 𝘵𝘩ì 𝘬ể 𝘵ừ 𝘬𝘩𝘪 𝘴ở 𝘩ữ𝘶 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘣ó𝘯𝘨 𝘵ố𝘪, 𝘲𝘶𝘢 𝘤á𝘤 𝘵𝘳ậ𝘯 đá𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 đề𝘶 𝘵𝘩ể 𝘩𝘪ệ𝘯 𝘴ự 𝘺ế𝘶 đ𝘶ố𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘤á𝘤 đò𝘯 đá𝘯𝘩 𝘭à𝘮 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘹𝘦𝘮 𝘤ó 𝘤ả𝘮 𝘨𝘪á𝘤 𝘩ắ𝘯 𝘵𝘩ự𝘤 𝘴ự 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘵ý 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘯à𝘰. Đ𝘪ề𝘶 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 𝘩ắ𝘯 𝘤𝘩𝘪ế𝘯 𝘵𝘩ắ𝘯𝘨 𝘤𝘩ỉ 𝘭à 𝘯𝘩ờ 𝘯ă𝘯𝘨 𝘭ự𝘤 𝘵𝘳á𝘪 𝘤â𝘺 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘮à 𝘵𝘩ô𝘪.

𝘘𝘶𝘢 𝘤á𝘤 𝘵𝘳ậ𝘯 đá𝘯𝘩 𝘷ớ𝘪 𝘈𝘤𝘦 𝘩𝘢𝘺 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤ả 𝘷ớ𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘭í𝘯𝘩 𝘮ớ𝘪 𝘯𝘩ư 𝘓𝘶𝘧𝘧𝘺 𝘵𝘩ì 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘵ỏ 𝘳𝘢 𝘬𝘩á 𝘤𝘩ậ𝘮 𝘤𝘩ạ𝘱, 𝘣ị á𝘱 đả𝘰 𝘣ở𝘪 𝘤á𝘤 đò𝘯 đá𝘯𝘩 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨 𝘮ộ𝘵 𝘤á𝘤𝘩 𝘬𝘩ó 𝘩𝘪ể𝘶.

One Piece: Để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng? - Ảnh 4.

Đầ𝘶 𝘵𝘪ê𝘯 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘯é đượ𝘤 𝘤á𝘤 đò𝘯 đá𝘯𝘩 𝘷ậ𝘵 𝘭ý đơ𝘯 𝘨𝘪ả𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘳ậ𝘯 𝘤𝘩𝘪ế𝘯, đ𝘪ề𝘶 đó 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘩ắ𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘴á𝘵.

𝘛𝘪ế𝘱 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘣ị 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘤ả 𝘷ớ𝘪 𝘤á𝘤 đò𝘯 𝘵ấ𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘯𝘩ẹ 𝘩𝘢𝘺 𝘣ị 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘣ở𝘪 𝘤á𝘤 đò𝘯 đá𝘯𝘩 𝘭ú𝘤 𝘓𝘶𝘧𝘧𝘺 𝘤𝘩ư𝘢 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘏𝘢𝘬𝘪, 𝘯𝘩ư 𝘷ậ𝘺 𝘤ó 𝘭ẽ 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘷ũ 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨. 𝘊ò𝘯 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘣á 𝘷ươ𝘯𝘨 𝘵𝘩ì 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘤𝘩ư𝘢 𝘵𝘩ấ𝘺 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘷à 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ấ𝘺 đề 𝘤ậ𝘱 𝘨ì 𝘷ề 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘩ắ𝘯 𝘤ó 𝘴ở 𝘩ữ𝘶 𝘭𝘰ạ𝘪 𝘏𝘢𝘬𝘪 đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘯à𝘺 𝘬𝘩ô𝘯𝘨.

𝘕𝘩ư 𝘷ậ𝘺 𝘲𝘶𝘢 𝘤á𝘤 𝘵𝘳ậ𝘯 𝘤𝘩𝘪ế𝘯 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘥ễ 𝘥à𝘯𝘨 𝘯𝘩ậ𝘯 𝘳𝘢 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘩ề 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘏𝘢𝘬𝘪. Đâ𝘺 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘴ự 𝘭à 𝘮ộ𝘵 đ𝘪ề𝘶 𝘳ấ𝘵 𝘬𝘩ó 𝘩𝘪ể𝘶 𝘷ì 𝘵𝘳ướ𝘤 đó 𝘛ứ 𝘏𝘰à𝘯𝘨 𝘯à𝘺 đượ𝘤 đá𝘯𝘩 𝘨𝘪á 𝘳ấ𝘵 𝘤𝘢𝘰 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘣ă𝘯𝘨 đả𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩.

One Piece: Để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng? - Ảnh 5.

𝘛𝘳ướ𝘤 đó 𝘬𝘩𝘪 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘤𝘩ư𝘢 ă𝘯 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘩ắ𝘯 𝘭à 𝘮ộ𝘵 𝘵𝘩𝘶𝘺ề𝘯 𝘷𝘪ê𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘙â𝘶 𝘛𝘳ắ𝘯𝘨 𝘷à 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘨â𝘺 𝘳𝘢 3 𝘷ế𝘵 𝘴ẹ𝘰 𝘤ủ𝘢 𝘛ứ 𝘏𝘰à𝘯𝘨 𝘚𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴. 𝘛𝘩ê𝘮 𝘯ữ𝘢 𝘬𝘩𝘪 𝘷ị 𝘵𝘳í độ𝘪 𝘵𝘳ưở𝘯𝘨 độ𝘪 2 𝘤ủ𝘢 𝘣ă𝘯𝘨 𝘙â𝘶 𝘛𝘳ắ𝘯𝘨 𝘣ị 𝘣ỏ 𝘵𝘳ố𝘯𝘨, 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘯𝘨ườ𝘪 đầ𝘶 𝘵𝘪ê𝘯 đượ𝘤 đề 𝘤ử, 𝘵𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘩ắ𝘯 đã 𝘵ừ 𝘤𝘩ố𝘪 𝘷à 𝘷ị 𝘵𝘳í 𝘯à𝘺 𝘵𝘳𝘢𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘈𝘤𝘦.

𝘔ọ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘣𝘪ế𝘵 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘮ộ𝘵 𝘬ẻ 𝘺ế𝘶 đ𝘶ố𝘪 𝘴ẽ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể đượ𝘤 đề 𝘤ử 𝘭ê𝘯 𝘷ị 𝘵𝘳í độ𝘪 𝘵𝘳ưở𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘣ă𝘯𝘨 𝘯ổ𝘪 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘯𝘩ư 𝘙â𝘶 𝘛𝘳ắ𝘯𝘨, 𝘷à 𝘹𝘪𝘯 𝘯𝘩ớ 𝘭ú𝘤 𝘯à𝘺 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘤𝘩ư𝘢 𝘤ó 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ. Đ𝘪ề𝘶 𝘯à𝘺 𝘤𝘩𝘰 𝘵𝘩ấ𝘺 ở 𝘵𝘩ờ𝘪 đ𝘪ể𝘮 đó 𝘩ắ𝘯 𝘳ấ𝘵 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘷ớ𝘪 𝘯ă𝘯𝘨 𝘭ự𝘤 𝘤ơ 𝘣ả𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩.

𝘛𝘩ậ𝘵 𝘬𝘩ó 𝘩𝘪ể𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘮ộ𝘵 𝘬ẻ 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯 𝘴á𝘵 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘯é đượ𝘤 đò𝘯 đá𝘯𝘩 𝘵ố𝘤 độ 𝘣ì𝘯𝘩 𝘵𝘩ườ𝘯𝘨, 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ó 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘷ũ 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨 để 𝘥ễ 𝘥à𝘯𝘨 𝘣ị 𝘴á𝘵 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘭ạ𝘪 𝘤ó 𝘵𝘩ể đượ𝘤 đề 𝘤𝘢𝘰 đế𝘯 𝘯𝘩ư 𝘷ậ𝘺, đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘭ạ𝘪 𝘤ò𝘯 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘨â𝘺 𝘳𝘢 𝘷ế𝘵 𝘵𝘩ươ𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘰 𝘚𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴- 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘤ó 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘤ự𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩.

One Piece: Để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng? - Ảnh 6.

𝘝â𝘯𝘨 𝘤ó 𝘭ờ𝘪 𝘨𝘪ả𝘪 𝘵𝘩í𝘤𝘩 𝘩ợ𝘱 𝘭ý 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘯à𝘺 đó 𝘭à 𝘵𝘳ướ𝘤 đâ𝘺 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 đã 𝘵ừ𝘯𝘨 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘵𝘩ậ𝘮 𝘤𝘩í ở đẳ𝘯𝘨 𝘤ấ𝘱 𝘤𝘢𝘰, 𝘷à đâ𝘺 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘯𝘨𝘶ồ𝘯 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘤ủ𝘢 𝘩ắ𝘯 ở 𝘵𝘩ờ𝘪 đ𝘪ể𝘮 đó. 𝘛𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪ê𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 ă𝘯 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘩ắ𝘯 đã 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘷ì 𝘮ộ𝘵 𝘭ý 𝘥𝘰 𝘯à𝘰 đó, 𝘤ó 𝘭ẽ đâ𝘺 𝘭à 𝘵á𝘤 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘱𝘩ụ 𝘤ủ𝘢 𝘵𝘳á𝘪 𝘣ó𝘯𝘨 𝘵ố𝘪.

𝘛ừ 𝘵𝘳ướ𝘤 đế𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘣𝘪ế𝘵 𝘳ằ𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘬𝘩ắ𝘤 𝘤𝘩ế 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘷à 𝘨𝘪ữ𝘢 𝘤𝘩ú𝘯𝘨 𝘤ó 𝘮ố𝘪 𝘭𝘪ê𝘯 𝘩ệ 𝘷ớ𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘶. 𝘛𝘳á𝘪 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘠𝘢𝘮𝘪 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘷ô 𝘩𝘪ệ𝘶 𝘩ó𝘢 𝘬𝘩ả 𝘯ă𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘵𝘳á𝘪 á𝘤 𝘲𝘶ỷ 𝘬𝘩á𝘤 𝘯𝘩ữ𝘯𝘨 𝘯ó 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘪ế𝘯 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘯ó 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 𝘏𝘢𝘬𝘪 𝘯ữ𝘢.

One Piece: Để có thể sở hữu 2 trái ác quỷ Râu Đen đã phải đánh đổi 1 thứ vô cùng quan trọng? - Ảnh 7.

𝘊ó 𝘭ẽ 𝘴𝘢𝘶 𝘵𝘳ậ𝘯 𝘤𝘩𝘪ế𝘯 𝘷ớ𝘪 𝘈𝘤𝘦 𝘮à 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 đã 𝘯𝘩ậ𝘯 𝘳𝘢 đ𝘪ể𝘮 𝘺ế𝘶 𝘯à𝘺. 𝘊á𝘪 𝘨𝘪á 𝘱𝘩ả𝘪 𝘵𝘳ả 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘴ở 𝘩ữ𝘶 𝘯ă𝘯𝘨 𝘭ự𝘤 𝘤ủ𝘢 𝘵𝘳á𝘪 𝘣ó𝘯𝘨 𝘵ố𝘪 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘭à 𝘱𝘩ả𝘪 đá𝘯𝘩 đổ𝘪 𝘏𝘢𝘬𝘪. 𝘊𝘩í𝘯𝘩 𝘷ì 𝘷ậ𝘺 𝘮à 𝘩ắ𝘯 𝘤ầ𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘭ớ𝘯 𝘩ơ𝘯 để 𝘣ù đắ𝘱 đ𝘪ề𝘶 đó, 𝘩ắ𝘯 đã 𝘭ê𝘯 𝘬ế 𝘩𝘰ạ𝘤𝘩 𝘣ắ𝘵 đầ𝘶 𝘵ừ 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘯ộ𝘱 𝘈𝘤𝘦 để 𝘵𝘳ở 𝘵𝘩à𝘯𝘩 𝘛𝘩ấ𝘵 𝘝ũ 𝘏ả𝘪 𝘴𝘢𝘶 đó 𝘭ợ𝘪 𝘥ụ𝘯𝘨 đ𝘪ề𝘶 đó để 𝘤𝘩𝘪ê𝘶 𝘮ộ 𝘯𝘩â𝘯 𝘵à𝘪 𝘷à 𝘵ă𝘯𝘨 𝘤ườ𝘯𝘨 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰 𝘣ă𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘮ì𝘯𝘩.

𝘝à 𝘤ũ𝘯𝘨 𝘤𝘩í𝘯𝘩 𝘷ì đ𝘪ề𝘶 𝘯à𝘺 𝘮à 𝘩ắ𝘯 “𝘯𝘩ă𝘮 𝘯𝘩𝘦” 𝘵𝘳á𝘪 𝘤𝘩ấ𝘯 độ𝘯𝘨 𝘎𝘶𝘳𝘢 𝘎𝘶𝘳𝘢 𝘯𝘰 𝘔𝘪 𝘤ủ𝘢 𝘙â𝘶 𝘛𝘳ắ𝘯𝘨 𝘷ớ𝘪 𝘮ụ𝘤 đí𝘤𝘩 𝘵ă𝘯𝘨 𝘤ườ𝘯𝘨 𝘴ứ𝘤 𝘮ạ𝘯𝘩 𝘵ấ𝘯 𝘤ô𝘯𝘨 𝘤ự𝘤 𝘭ớ𝘯 để 𝘣ù đắ𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘷𝘪ệ𝘤 𝘮ì𝘯𝘩 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘵𝘩ể 𝘴ử 𝘥ụ𝘯𝘨 đượ𝘤 𝘏𝘢𝘬𝘪. 𝘘𝘶ả 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘭à 𝘮ộ𝘵 𝘬ẻ “𝘵𝘩â𝘮 𝘴â𝘶 𝘬ế 𝘩𝘪ể𝘮” đú𝘯𝘨 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯à𝘰?

𝘕ế𝘶 đ𝘪ề𝘶 𝘯à𝘺 𝘭à 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘵𝘩ì đâ𝘺 𝘴ẽ 𝘭à 𝘮ộ𝘵 đ𝘪ể𝘮 𝘺ế𝘶 𝘤ự𝘤 𝘭ớ𝘯 𝘤ủ𝘢 𝘙â𝘶 Đ𝘦𝘯 𝘮à 𝘓𝘶𝘧𝘧𝘺 𝘤ó 𝘵𝘩ể 𝘥ự𝘢 𝘷à𝘰 để đá𝘯𝘩 𝘣ạ𝘪 𝘛ứ 𝘏𝘰à𝘯𝘨 𝘯à𝘺. 𝘊𝘩ú𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘩ã𝘺 𝘤ù𝘯𝘨 𝘤𝘩ờ 𝘹𝘦𝘮 đ𝘪ề𝘶 𝘯à𝘺 𝘤ó 𝘱𝘩ả𝘪 𝘭à 𝘴ự 𝘵𝘩ậ𝘵 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 𝘯𝘩é.</d v>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *